Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

ΔΕΔΙΣΑ


ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΔΙΣΑ
Πρόγραμμα για το περιβάλλον
06-12-2010

Η μείωση των εκπομπών αερίων, που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, κατά τη διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων, είναι ο στόχος προγράμματος, στο οποίο συμμετέχει από τα Χανιά η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ).
Μέσα από το πρόγραμμα η ΔΕΔΙΣΑ θα καταγράψει και θα ελέγχει τις εκπομπές αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου σε όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του 'Life+2009' και εκτός από τη ΔΕΔΙΣΑ ανάλογες δράσεις θα πραγματοποιήσουν φορείς στη Λέσβο και στην Ανατολική Μακεδονία.
'Η όλη προσπάθεια έχει διάρκεια 27 μήνες και ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου του 2010. Θέλουμε να αναπτύξουμε ένα εργαλείο - λογισμικό που θα αξιολογεί, θα παρακολουθεί, θα ελέγχει και θα αναφέρει τις εκπομπές αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου καθόλη τη διάρκεια της διαχείρισης των αποβλήτων', αναφέρει η κα Χριστίνα Τσαμουτζόγλου, μηχανικός Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος - υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράμματος από πλευράς ΔΕΔΙΣΑ.
Οπως επισημαίνει η ειδικός έχοντας στα χέρια τους τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι σε θέση ως Διαδημοτική Επιχείρηση 'να προχωρήσουμε στην ακόμα καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων έτσι ώστε να μειωθεί η παραγωγή των αερίων και όλη η διαδικασία να είναι πιο φιλική στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Είναι μια προσπάθεια που πραγματικά αξίζει τον κόπο'.
Σύμφωνα με τη ΔΕΔΙΣΑ τα Αέρια του Φαινομένου του Θερμοκηπίου (ΑΦΘ) μπορεί να εκπέμπονται σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος: κατά τις διεργασίες εξόρυξης πρώτων υλών, μεταφοράς, μεταποίησης, χρήσης και τελικής επεξεργασίας ή διάθεσης των υλικών. Συσχετίζοντας τον κύκλο ζωής των υλικών -από τις πρώτες ύλες μέχρι την τελική διάθεση- με την ιεραρχία διαχείρισης των αποβλήτων, μπορούμε να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις του κάθε σταδίου στην κλιματική αλλαγή.
Η διαχείριση αποβλήτων δημιουργεί διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και μεθάνιο (CH4) που αποτελούν ΑΦΘ. Τα καθημερινά απόβλητα (π.χ. χαρτί, απορρίμματα κουζίνας και κήπου) περιέχουν βιοαποδομήσιμα οργανικά υλικά με βάση τον άνθρακα. Η επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων αυτών έχει άμεση επίδραση στις εκπομπές ΑΦΘ. Μέσω της διαχείρισης της επεξεργασίας και διάθεσης των στερεών αποβλήτων μπορούμε να διαχειριστούμε και τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρακας απελευθερώνεται στο περιβάλλον.
Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ευρώπη παράγει εκπομπές ΑΦΘ, κυρίως μέσω της αποσύνθεσης βιοαποδομήσιμων υλικών στους χώρους υγειονομικής ταφής. Η διαδικασία αυτή εκπέμπει περίπου το ένα τρίτο των ανθρωπογενών εκπομπών CH4 στην Ε.Ε. Στην Ελλάδα, πάνω από το 80% των αποβλήτων οδηγείται σε χώρους ταφής, δημιουργώντας ένα σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά στη διαχείριση και τον έλεγχο των εκπομπών μεθανίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της International Solid Waste Association (ISWA White Paper: Waste and Climate Change), οι δραστηριότητες διαχείρισης αστικών αποβλήτων στην Ε.Ε. αντιπροσωπεύουν το 18% του στόχου του Κυότο, για τη μείωση εκπομπών ΑΦΘ έως το 2012, όπως αυτός καθορίζεται για τα αρχικά 15 κράτη - μέλη της Ε.Ε. Το ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης αστικών αποβλήτων μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα μείωσης των εκπομπών ΑΦΘ καθώς η αύξηση της ανακύκλωσης υλικών και η ανάκτηση ενέργειας υπερκαλύπτουν τις άμεσες εκπομπές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου