Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

ΜΕ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Πρόστιμα έως 6.000 ευρώ για την καθαριότητα Γράφει: Γιώργος Κώνστας - 12 Οκτωβρίου 2014 8:32 μμ - Σχολιάστε dhmosΠρόστιμα “μαμούθ” που θα ξεκινούν από 15 ευρώ και θα φτά- νουν τα 6.000 ευρώ προβλέπει ο νέος κα- νονισμός καθαριότη- τας του Δήμου Χανίων. Ενας κανονισμός που έχει δοθεί στους επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου προς διαβούλευ- ση και αναμένεται να έρθει προς έγκριση στο Δ.Σ. μέσα στους επόμενους μήνες. Την ενημέρωση αυτή έκανε στους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων ο αρμόδιος αντι- δήμαρχος καθαριότητας Μι- χάλης Κοτζαμιχάλης σε συνά- ντηση που είχε χθες με αφορ- μή την καλύτερη οργάνωση της παρέμβασης του Δήμου σε όλα τα διαμερίσματά του. Είναι χαρακτηριστικό όπως επεσήμανε ο κ. Κοτζαμιχά- λης πως ο νέος κανονισμός θα προβλέπει πρόστιμα από 15 ευρώ για όσους αφήνουν τα σκουπίδια εκτός κάδου, 600 ευρώ για μπάζα και ογκώδη απορρίμματα και μέχρι 6.000 για όσους εγκαταλείπουν μπα- ταρίες και άλλα επιβλαβή για τον οργανισμό απορρίμματα. Από μεριάς των προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων έγι- ναν ερωτήσεις για την απο- κομιδή των απορριμμάτων, την παρέμβαση του Δήμου για μικρά τεχνικά έργα αλλά και για καθαρισμούς, ασφαλ- τοστρώσεις κ.ά. «Σας δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε τον κανονισμό λειτουργίας. Θα υπάρξει ενη- μέρωση των πολιτών με διά- φορους τρόπους και με ενη- μερωτικά φυλλάδια μέσα στον λογαριασμό της ΔΕΥΑΧ, ώστε να γνωρίζουν τι αλλάζει και να ξέρουν ότι από κάποιο σημείο και μετά θα αρχίσουν να επι- βάλλονται πρόστιμα. Πρόστι- μα που δηλώνω εξ αρχής ότι δεν θα τα σβήνω ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος και όποι- ος μου το ζητά θα φεύγει έξω από το γραφείο μου», ξεκαθά- ρισε ο κ. Κοτζαμιχάλης. Αρχικά ο κ. Κοτζαμιχάλης ενημέρωσε τους Τοπικούς Συμβούλους για το μεικτό σύ- στημα καθαριότητας (Δήμος, ΔΕΔΙΣΑ, εργολάβος) που εφαρμόζεται τα τελευταία χρό- νια, αναφέροντας αναλυτικά όλες τις αρμοδιότητες του κάθε Φορέα και δίνοντας τη- λέφωνα με τα οποία οι πρόε- δροι των τοπικών θα μπο- ρούν να επικοινωνούν άμεσα. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΡΟΜΩΝ Από τη μεριά του ο αντιδή- μαρχος αρμόδιος για την Τε- χνική Υπηρεσία κ. Μανώλης Κεμεσίδης στάθηκε στις τε- χνικές παρεμβάσεις που μπο- ρεί να κάνει ο Δήμος. Oι το- πικοί σύμβουλοί του σημείω- σαν πως θα πρέπει να καθα- ριστούν αγροτικοί δρόμοι, να καλυφθούν λακκούβες, να κα- θαριστούν ρέματα, να υπάρξει παρέμβαση σε παιδικές χαρές. Ο κ. Κεμεσίδης τους κάλεσε να είναι σε άμεση επικοινωνία με την Υπηρεσία του και υπο- γράμμισε πως πρόθεση του Δήμου είναι να βρίσκεται δί- πλα σε όλες τις περιαστικές πε- ριοχές, ενώ ανέλυσε τους τρό- πους κοινής δράσης και συ- νεργασίας. Παράλληλα, επε- σήμανε την έλλειψη προσω- πικού του Δήμου σημειώνο- ντας πως «έχουμε μηχανή- ματα, δεν έχουμε χειριστές. Αν είχαμε θα μπορούσαμε να πα- ρεμβαίνουμε πιο άμεσα». Τους προέδρους των τοπι- κών χαιρέτησε ο δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας επισημαίνοντάς τους την ανά- γκη «για γόνιμη και παραγω- γική συνεργασία», ενώ ση- μείωσε πως πρόθεση του ίδι- ου και της δημοτικής του ομά- δας είναι η ενεργοποίηση των τοπικών συμβουλίων και η από κοινού με τον Δήμο αντι- μετώπιση όλων των προβλη- μάτων. Τη συζήτηση με τους τοπικούς οργάνωσε ο αρμό- διος αντιδήμαρχος για τις πε- ριαστικές περιοχές Γιάννης Μαράκης. Read more: http://www.haniotika-nea.gr/prostima-eos-6-000-evro-gia-tin-kathariotita/#ixzz3FxBP7Wzd Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial Follow us: @HaniotikaNea on Twitter | haniotika.nea on Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου